Vi ste ovdje
Naslovna > Dokumenti > Statut

Preuzmite Statut u PDF formatu

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) i članka 14. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 129/10, 124/11, 86/12, 94/13) te članka 33. Statuta  Stolnoteniskog saveza Istarske županije, Skupština Stolnoteniskog saveza Istarske županije na sjednici održanoj 28. rujna 2015. godine u Puli, donijela je

 

STATUT

STOLNOTENISKOG SAVEZA ISTARSKE ŽUPANIJE

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Stolnoteniski savez Istarske županije (u daljnjem tekstu STSIŽ) je neprofitna udruga u koju se dragovoljno udružuju stolnoteniske udruge sa sjedištem na području Istarske županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u području stolnoteniskog sporta.

Ovim Statutom utvrđuju se naziv, sjedište i područje djelovanja STSIŽ, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ciljevi ostvaruju, članstvo, prava i obveze i odgovornost članova, unutarnji ustroj, tijela STSIŽ i njihov sastav, ovlasti tijela STSIŽ, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova tijela, imovina i raspolaganje mogućom dobiti, javnost rada, način stjecanja imovine te prestanak rada STSIŽ i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada STSIŽ.

 

Članak 2.

 

STSIŽ ima svojstvo neprofitne pravne osobe i upisuje se u Registar udruga kod nadležnog upravnog tijela i u Registar sportskih djelatnosti.

Za preuzete obveze STSIŽ odgovara svim svojim sredstvima.

 

NAZIV, SJEDIŠTE, PODRUČJE DJELOVANJA, ZNAK I PEČAT UDRUGE

 

Članak 3.

 

Puni naziv udruge glasi: STOLNOTENISKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE.

Skraćeni naziv je: STSIŽ.

Sjedište STSIŽ je u Puli, Trg kralja Tomislava 7.

Teritorijalno STSIŽ djeluje na području Istarske županije.

STSIŽ je udruženi član Hrvatskog stolnoteniskog saveza.

STSIŽ je udruženi član Sportske zajednice Istarske županije.

STSIŽ se može učlaniti u druge sportske udruge u Republici Hrvatskoj i inozemstvu kada je to u interesu stolnoteniskog sporta, a nije u suprotnosti sa Zakonom.

Odluku o učlanjenju u udrugu iz prethodnog stavka ovog Članka donosi Skupština STSIŽ.

 

Članak 4.

 

STSIŽ ima znak.

Znak STSIŽ je stilizirani oblik Istarskog poluotoka u kome se nalazi stolnoteniski reket na kojem se nalazi loptica.

 

Članak 5.

 

STSIŽ ima pečat.

Pečat STSIŽ je okruglog oblika promjera 30 mm u kojem je, uz rub, upisan tekst „Stolnoteniski savez Istarske županije PULA“ te znak STSIŽ u sredini.

 

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUGE

 

Članak 6.

 

STSIŽ predstavlja predsjednik STSIŽ, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik STSIŽ.

STSIŽ u svim poslovima zastupaju predsjednik i tajnik STSIŽ.

 

CILJEVI UDRUGE

 

Članak 7.

 

Ciljevi STSIŽ su:

razvitak i promicanje stolnoteniskog sporta na području Istarske županije, poticanje vrhunskog stolnoteniskog stvaralaštva i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih dometa, razvitak stolnoteniske aktivnosti djece i mladeži, razvijanje i promicanje  međusobne suradnje udruženih članova STSIŽ, promicanju odgojnih funkcija sporta, fair playa, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje stolnoteniskim i srodnim tjelesnim aktivnostima, promicanju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

Ciljana skupina STSIŽ jesu sportaši.

 

DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 8.

 

Ostvarivanje svojih ciljeva STSIŽ ostvaruje slijedećim djelatnostima:

usklađivanje aktivnosti svojih članica, sudjelovanje  na sportskim natjecanjima, sportska priprema, sportska poduka, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi, organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem te obavljanjem ostalih djelatnosti utvrđenih zakonom, Statutom Hrvatskog stolnoteniskog saveza i ovim Statutom.

 

Članak 9.

 

Radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva STSIŽ surađuje s Hrvatskim stolnoteniskim savezom, Ministarstvom prosvjete i športa, Istarskom županijom kao i drugim organima i organizacijama u zemlji i inozemstvu kada je to potrebno

 

Članak 10.

 

STSIŽ svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti STSIŽ ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo radi obavljanja i unapređenja djelatnosti STSIŽ kojima se ostvaruju ciljevi STSIŽ utvrđeni ovim Statutom.

 

ČLANSTVO U UDRUZI, PRAVA I OBVEZE

 

Članak 11.

 

STSIŽ čine najmanje tri (3) dragovoljno udružene stolnoteniske udruge s područja Istarske županije.

STSIŽ vodi popis udruga članica STSIŽ.

Tajnik vodi popis članica elektronski, a za svaku članicu STSIŽ obavezno sadrži:

 • Naziv članice,
 • OIB članice,
 • Datum pristupanja STSIŽ,
 • Kategorija članstva,
 • Datum brisanja iz članstva STSIŽ,

a može sadržavati i druge podatke.

Popis članica STSIŽ mora biti dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 12.

 

Članstvo u STSIŽ je dobrovoljno.

Članom STSIŽ može postati svaka stolnoteniska udruga, udruge stručnih djelatnika, igrača i druge udruge stolnoteniskog sporta, ustanove i trgovačka društva sportske djelatnosti te druge pravne osobe na području grada ili općine na kojem STSIŽ djeluje, a čija je djelatnost značajna za stolnoteniski sport i u vezi sa sportom s područja Istarske županije pod uvjetom:

 • Da su osnovani u skladu sa Zakonom i upisani u Registar udruga,
 • Da je Skupština stolnoteniske udruge donijela odluku o udruživanju u STSIŽ,
 • Da je osnovna svrha osnivanja i djelovanja razvoj stolnoteniskog sporta na području Istarske županije,
 • da prihvaćaju Statut STSIŽ.

Članice STSIŽ slobodno odlučuju o učlanjenju u STSIŽ i istupanju iz njenog članstva.

 

Članak 13.

 

Udruge iz Članka 13. ovog Statuta da bi postali članicom STSIŽ moraju dostaviti tajniku STSIŽ:

 • Zamolbu o udruživanju u STSIŽ,
 • Presliku Rješenja o registraciji.

 

Članak 14.

 

Članstvo u STSIŽ može biti :

 • Punopravno (stalno),
 • Privremeno (pridruženo)

 

Članak 15.

 

Odluku o prijemu u članstvo i prestanku članstva u STSIŽ odlučuje Skupština STSIŽ.

Između dviju sjednica Skupštine STSIŽ, odluku o prijemu u privremeno članstvo donosi Izvršni odbor STSIŽ.

Privremena članica ima sva prava i obveze određene ovim Statutom osim prava odlučivanja na skupštini i prava da njezini članovi budu birani u Tijela STSIŽ.

 

Članak 16.

 

Punopravna članica će odlukom Skupštine STSIŽ postati pridružena ako se utvrdi da nije sukladno svom Statutu održala skupštinu pravovremeno, odnosno, nije STSIŽ dostavila valjano Rješenje državne uprave o registraciji, valjani izvadak o upisu u registar sportskih djelatnosti, te Rješenje o upisu članice u Registar neprofitnih organizacija (RNO broj).

Punopravna članica će odlukom skupštine STSIŽ postati pridružena ako se utvrdi da je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom članice za održavanje redovne skupštine, a ista nije održana.

 

Članak 17.

 

U ostvarivanju zajedničkih interesa, zadaća i poslova koje su članice povjerile STSIŽ, odnosno zadaća i poslova koje su mu u djelokrug stavljeni Zakonom o športu, članice imaju pravo:

 • Da imaju svoje predstavnike u Skupštini STSIŽ,
 • Da predlažu, biraju i budu izabrani u Tijela STSIŽ i putem njih sudjeluju u odlučivanju o svim pitanjima iz djelatnosti STSIŽ,
 • Da sudjeluju u utvrđivanju programa rada STSIŽ,
 • Da sudjeluju u utvrđivanju prijedloga politike razvoja stolnoteniskog sporta,
 • Da sudjeluju na natjecanjima u organizaciji STSIŽ,
 • Da budu informirane o aktivnostima STSIŽ i njegovih Tijela,
 • Da ostvaruju druga prava određena ovim Statutom.

 

Članak 18.

 

Članice STSIŽ imaju obveze:

 • Pridržavati se odredbi ovog Statuta i drugih općih akata STSIŽ,
 • Provoditi odluke tijela STSIŽ,
 • Aktivno sudjelovati u radu STSIŽ,
 • Izvršavati obveze regulirane godišnjim planom rada te uredno podmirivati financijske obveze prema STSIŽ.

 

Članak 19.

 

Članstvo u STSIŽ prestaje:

 • Prestankom postojanja članice (brisanjem iz registra),
 • Na vlastiti pisani zahtjev članice uz obrazloženje,
 • Ako se utvrdi da je članica prestala s djelovanjem,
 • Ako je članici zabranjeno djelovanje u skladu sa Zakonom,
 • Odlukom Skupštine STSIŽ, ako članica svojim djelovanjem šteti interesima STSIŽ,
 • Ako članica ne ispuni financijske obveze prema STSIŽ u roku od godinu dana nakon roka u kojem je bila dužna ispuniti obvezu.

 

Članak 20.

 

Ako pojedina članica svojim djelovanjem ne ostvaruje utvrđene ciljeve zbog kojih je osnovana, Tijela STSIŽ će je upozoriti na nedostatke u radu i predložiti da se ona otklone.

Stegovna odgovornost članica STSIŽ utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti svaka članica STSIŽ ili Izvršni odbor.

Za utvrđivanje i provođenje postupka u svezi stegovne odgovornosti članica, Izvršni odbor imenovati će kao povremeno radno tijelo stegovnu komisiju. Stegovna komisija imenuje se po potrebi i ima tri (3) člana koji su ujedno članovi Skupštine STSIŽ. Članovi Izvršnog odbora i Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Stegovne komisije. Stegovna odgovornost definira se kao teža povreda statutarnih odredbi i narušavanje interesa i ugleda STSIŽ. Stegovne mjere su opomena i isključenje iz članstva. Stegovna komisija prijedlog odluke dostavlja Izvršnom odboru. Izvršni odbor donosi odluku o stegovnoj mjeri. Protiv navedene odluke nezadovoljna strana može izjaviti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke. Odluka Skupštine je konačna.

Članica kojoj prestaje članstvo u STSIŽ dužna je u cijelosti ispuniti svoje obveze prema ostalim članicama i STSIŽ.

 

TIJELA UDRUGE

 

Članak 21.

 

Tijela STSIŽ su:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Predsjednik,

 

SKUPŠTINA

 

Članak 22.

 

Skupština je najviše upravljačko tijelo STSIŽ.

Svaka punopravna članica STSIŽ ima dva (2) predstavnika u Skupštini STSIŽ.

Predstavnici članica u Skupštini STSIŽ su ovlaštene osobe članica.

Ovlaštene osobe u radu Skupštine mogu zamijeniti opunomoćeni predstavnici.

Predstavnici članica STSIŽ u Skupštini STSIŽ za svoj rad su odgovorni udrugama koje su ih birale u Skupštinu STSIŽ.

 

Članak 23.

 

Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

Redovna skupština održava se svake godine, a izborna skupština svake četiri godine.

 

Članak 24.

 

Skupštini predsjedava predsjednik.

Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja.

Glasovanje može biti javno ili tajno.

 

Članak 25.

 

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici prisutno više od polovice predstavnika članica u STSIŽ.

Ukoliko sjednici ne prisustvuje više od polovice predstavnika članica STSIŽ, sjednica se odgađa i saziva u roku petnaest (15) dana.

Na odgođenoj sjednici Skupštine odlučuje se natpolovičnom većinom glasova prisutnih predstavnika članica STSIŽ.

Iznimno prethodnom stavku, Skupština odlučuje dvotrećinskom (2/3) većinom glasova prisutnih predstavnika o donošenju Statuta, njegovim izmjenama i dopunama te o prestanku rada STSIŽ.

 

Članak 26.

 

Redovnu i izbornu skupštinu saziva predsjednik putem poziva članovima s podacima o mjestu i vremenu održavanja i prijedlogom dnevnog reda, najmanje petnaest (15) dana prije održavanja skupštine.

Izvanredna sjednica Skupštine saziva se na inicijativu predsjednika STSIŽ te na pisani zahtjev Nadzornog odbora ili na pisani zahtjev najmanje jedne trećine (1/3) ukupnog broja redovnih članica STSIŽ.

Predlagač za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine dužan je pripremiti dnevni red i dokumente u svezi s pitanjem o kojem se raspravlja i odlučuje.

Prilikom sazivanja izvanredne skupštine treba se navesti razlog sazivanja i dnevni red. Na izvanrednoj skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sazvana.

Predsjednik STSIŽ mora sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku trideset (30) dana od dana kada je dostavljen zahtjev, a ukoliko to ne učini, inicijatori za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine dužni su to učiniti u roku idućih petnaest (15) dana.

U slučaju isteka mandata, Skupštinu saziva posljednji predsjednik upisan u registar udruga.

U slučaju nemogućnosti predsjednika da sazove Skupštinu, Skupština se saziva u proceduri kao izvanredna skupština.

U radu skupštine, kao gosti, mogu sudjelovati članovi državnih tijela, sportskih te drugih organizacija bez prava odlučivanja.

 

Članak 27.

 

Na svom zasjedanju Skupština STSIŽ:

 • usvaja Statut STSIŽ i njegove izmjene ili dopune,
 • bira i razrješava Izvršni odbor i predsjednika,
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora,
 • imenuje i razrješava likvidatora STSIŽ,
 • usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu te plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • razmatra aktualna pitanja iz rada STSIŽ, zauzima stavove te donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
 • donosi konačnu odluku o stegovnoj mjeri članici STSIŽ,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice i druge oblike povezivanja udruga,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine STSIŽ,
 • dodjeljuje priznanja i nagrade članovima, pojedincima, ustanovama, tvrtkama i ostalim zaslužnim za razvoj stolnog tenisa u Istarskoj županiji,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela STSIŽ.

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Članak 28.

 

Izvršni odbor je izvršno tijelo STSIŽ koje između dvije sjednice Skupštine upravlja radom i poslovima STSIŽ te osigurava provođenje odluka Skupštine a u skladu s ovim Statutom.

Skupština STSIŽ bira Izvršni odbor na način da se bira predložena lista na vrijeme od četiri (4) godine i isti mogu biti ponovno birani.

S izabrane liste Skupština će izabrati nositelja liste za predsjednika STSIŽ.

Izvršni odbor ima pet (5) članova, a čine ga predsjednik, dopredsjednik, tajnik i dva (2) člana.

Dopredsjednika Izvršnog odbora bira Izvršni odbor među svojim članovima.

Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu Izvršnog odbora.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika radom Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik, a u slučaju odsutnosti predsjednika, dopredsjednik po pisanoj ovlasti predsjednika.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova. Izvršni odbor odlučuje većinom glasova na sjednici nazočnih članova. Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem.

Članovi Izvršnog odbora za svoj rad su odgovorni Skupštini STSIŽ.

Skupština STSIŽ u ostvarivanju prava može opozvati Izvršni odbor u cjelini.

Izvršni odbor opoziva se po postupku po kojem su izabrani.

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Izvršnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

 

Članak 29.

 

Izvršni odbor:

 • bira dopredsjednika STSIŽ između članova Izvršnog odbora,
 • bira tajnika između članova Izvršnog odbora,
 • upravlja imovinom STSIŽ,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna te drugih akata koje donosi Skupština,
 • priprema materijale za Skupštinu STSIŽ,
 • predlaže Skupštini plan rada i financijski plan,
 • odlučuje o mjerama za provedbu plana rada STSIŽ,
 • izvršava odluke Skupštine STSIŽ,
 • skrbi o izvršenju financijskog plana i odlučuje o raspodjeli i korištenju financijskih sredstava STSIŽ,
 • donosi odluke o isplati putnih troškova članovima tijela STSIŽ,
 • utvrđuje sustav natjecanja i donosi kalendar natjecanja koji je u djelokrugu odgovornosti STSIŽ,
 • bira i opoziva predstavnike STSIŽ u druga tijela i organizacije,
 • donosi odluku o stegovnoj mjeri protiv članice STSIŽ,
 • imenuje povremeno radno tijelo i njegove članove,
 • donosi prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada članovima, pojedincima, ustanovama, tvrtkama i ostalim zaslužnim za razvoj stolnog tenisa u Istarskoj županiji,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima STSIŽ.

 

Članak 30.

 

Izvršni odbor u izvršavanju svojih poslova i zadaća može osnovati stalna i povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadaće imenovati pojedinu stručnu osobu. Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaća, ovlaštenja, način rada i trajanje mandata članovima tih tijela.

Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Izvršnom odboru i predsjedniku Kluba. Na radno tijelo, odbor ili komisiju za pojedinu zadaću ne može se prenijeti nadležnost odlučivanja o pitanjima koja su ovim Statutom dana Skupštini ili Izvršnom odboru.

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 31.

 

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad radom i poslovanjem  STSIŽ.

Nadzorni odbor STSIŽ ima tri (3) člana (predsjednika i dva (2) člana).

Članove Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora bira Skupština STSIŽ na period  četiri (4) godine.

Članovi Izvršnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

 

Članak 32.

 

Nadzorni odbor:

 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja STSIŽ,
 • nadzire izvršavanje utvrđenih obveza STSIŽ,
 • nadzire izvršenje odluka Skupštine STSIŽ i Izvršnog odbora,
 • podnosi Skupštini i Izvršnom odboru izvještaj o svom radu i nalazima,
 • predlaže mjere u svrhu sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u radu i poslovanju.

 

Članak 33.

 

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom (1) godišnje.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri odbor ili Skupština.

Članovi Nadzornog odbora odgovorni su Skupštini STSIŽ.

 

Članak 34.

 

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju STSIŽ. Izvršni odbor, predsjednik i tajnik STSIŽ dužni su omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke te dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora i sudjelovati u raspravi, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Izvršnog odbora i Skupštine STSIŽ ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju STSIŽ, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta.

O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor će najprije obavijestiti tijelo u čijem su radu nepravilnosti uočene.

Ukoliko to tijelo ni nakon intervencije Nadzornog odbora ne ukloni nedostatke u primjerenom roku, Nadzorni odbor će o tome obavijestiti nadležne državne službe.

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 35.

 

Nakon izbora Izvršnog odbora, za predsjednika može biti birana osoba koja je nositelj liste.

Mandat predsjednika traje četiri (4) godine i može biti ponovo biran.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini.

 

Članak 36.

 

Predsjednik STSIŽ:

 • predstavlja i zastupa STSIŽ,
 • skrbi da rad STSIŽ bude u skladu sa Zakonom i utvrđenim planovima i programima,
 • odgovara za zakonitost rada STSIŽ,
 • priprema, saziva i vodi sjednice Skupštine i Izvršnog odbora STSIŽ,
 • potpisuje akte koje donosi Skupština ili Izvršni odbor STSIŽ,
 • provodi odluke Skupštine i Izvršnog odbora,
 • brine se o informiranosti članica STSIŽ i javnosti rada,
 • potpisuje ugovore za račun STSIŽ i odgovoran je za njihovo izvršenje,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Izvršni odbor STSIŽ.

 

Članak 37.

 

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini i Izvršnom odboru STSIŽ.

Predsjednik podnosi godišnje izvješće o radu Skupštini STSIŽ.

Ako Skupština ne prihvati izvješće predsjednika, Skupština će odlučiti tajnim glasovanjem o povjerenju predsjedniku.

 

Članak 38.

 

Predsjednik može biti razriješen u slijedećim slučajevima:

 • ako ne izvršava svoje obveze sukladno odredbama Statuta STSIŽ,
 • ako podnese neopozivu ostavku,
 • ako postoji trajna spriječenost.

Prijedlog za razrješenje predsjednika može podnijeti bilo koja članica ili Nadzorni odbor STSIŽ.

 

TAJNIK

 

Članak 39.

 

Tajnika bira Izvršni odbor na period od četiri (4) godine između svojih članova.

Istekom mandata, ista osoba može biti ponovo birana za tajnika STSIŽ.

Tajnik je samostalan u svom radu.

Tajnik za svoj rad odgovora Izvršnom odboru STSIŽ.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

 

Članak 40.

 

Za tajnika može biti birana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • najmanje srednja stručna sprema,
 • organizacijske sposobnosti,
 • dokazani rad u stolnom tenisu.

Odnosi između STSIŽ i tajnika reguliraju se ugovorom.

 

Članak 41.

 

Tajnik STSIŽ :

 • zastupa STSIŽ,
 • odgovoran je za zakonitost rada STSIŽ i ispunjavanje svih obveza STSIŽ,
 • vodi poslovanje STSIŽ,
 • priprema materijale za sjednice tijela STSIŽ,
 • provodi odluke tijela STSIŽ,
 • brine o izvršenju financijskog plana STSIŽ i nalogodavac je za izvršenje financijskog plana,
 • održava potrebne kontakte sa članicama STSIŽ i Hrvatskim stolnoteniskim savezom,
 • osigurava javnost rada STSIŽ,
 • vodi i čuva arhivu STSIŽ,
 • vodi popis članica STSIŽ
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom ili odlukom Izvršnog odbora STSIŽ.

Članak 42.

 

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je biran u slučajevima:

 • ako svojim radom svjesno povrijedi Statut,
 • zbog utvrđene nedostatnosti znanja i sposobnosti za obavljanje poslova tajnika,
 • zbog neizvršavanja odluka Skupštine, Izvršnog odbora ili Nadzornog odbora,
 • zbog nezakonitog i nepravilnog rada,
 • zlouporabe funkcije,
 • ako se razrješava na vlastiti zahtjev,

i u drugim slučajevima kada je njegovim radom ili propustima nastala šteta po STSIŽ.

 

INFORMIRANJE I JAVNOST RADA UDRUGE

 

Članak 43.

 

Rad STSIŽ je javan. Sjednicama Tijela STSIŽ mogu prisustvovati predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

Radi što potpunijeg informiranja javnosti o svom radu, STSIŽ izrađuje izvješća te može izdavati svoje službeno glasilo. Aktima Izvršnog odbora uređuju se pitanja vezana za izdavanje službenog glasila STSIŽ.

STSIŽ može koristiti i druga sredstva javnog informiranja i komuniciranja (web stranicu, publikacije, knjige, informativne filmove, video zapise, dijapozitive, fotografije, biltene, letke, plakate i drugi tiskani materijal).

STSIŽ obavještava javnost o svom radu, odlukama, zaključcima i stavovima Tijela STSIŽ, a poglavito onih koji se odnose na izvršavanje ciljeva i zadaća STSIŽ.

Javnost se iznimno može isključiti sa sjednice Tijela STSIŽ u slučaju kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu i kada se zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici Tijela STSIŽ.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 44.

 

Ukoliko između članica STSIŽ dođe do spora koji je vezan uz djelovanje STSIŽ, članice će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti vijeću za mirenje.

Sukobom interesa u STSIŽ smatra se situacija kada članice STSIŽ ili članovi tijela STSIŽ u obavljanju svojih dužnosti u STSIŽ dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članica STSIŽ. O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno.

Odlučivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi se u  prvom stupnju u povremenim radnim tijelima koja osniva Izvršni odbor. U drugom stupnju nadležna je Skupština STSIŽ čija je odluka konačna.

 

MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 45.

 

Za obavljanje poslova i zadataka STSIŽ osiguravaju se sredstva u proračunu Istarske županije.

Sredstva iz stavka 1. ovog Članka dodjeljuju se STSIŽ putem Sportske zajednice Istarske županije na temelju prihvaćenih programa za financiranje javnih potreba u sportu.

 

Članak 46.

 

Proračunska sredstva strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i zadatke prihvaćene godišnjim programom rada.

 

Članak 47.

 

Osim sredstava navedenih u Članku 47., STSIŽ može ostvarivati prihode vlastitom djelatnošću, uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, donacijama, sponzorstvima,  iz inozemnih izvora kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa Zakonom.

Članak 48.

 

Raspodjela ukupnih sredstava obavlja se financijskim planom STSIŽ u skladu s programom rada STSIŽ.

 

Članak 49.

 

Prihodi i rashodi STSIŽ utvrđuju se financijskim planom kojeg donosi Izvršni odbor.

Usvojeni financijski plan može se tijekom godine mijenjati.

Izmjene i dopune financijskog plana donosi Izvršni odbor svojom odlukom, između dva zasjedanja Skupštine, a Skupština potvrđuje izmjene i dopune na prvoj slijedećoj sjednici.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je tajnik.

 

Članak 50.

 

Materijalno i financijsko poslovanje STSIŽ organizira se i vodi u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju i općim aktima STSIŽ.

OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

 

Članak 51.

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe STSIŽ obavlja tajnik ili fizička ili pravna osoba s kojom STSIŽ sklopi ugovor.

 

NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 52.

 

STSIŽ može dodjeljivati nagrade i priznanja organizacijama, članicama i pojedincima za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju stolnoteniskog sporta u Istarskoj županiji.

Vrste nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele utvrđuje Izvršni odbor.

Nagrade i priznanja su:

 • Priznanje,
 • Plaketa,
 • Počasni reket,
 • Novčana ili druga materijalna nagrada sukladno pozitivnim Zakonima i propisima Republike Hrvatske.

 

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 53.

 

Statut je temeljni opći akt STSIŽ, s čijim odredbama moraju biti usklađeni svi drugi opći akti. Važnija pitanja ustrojstva STSIŽ, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu formalnu razradu, uređuju se općim aktima koje donosi Skupština ili Izvršni odbor u skladu sa svojim ovlastima.

Inicijativu za donošenje te izmjene i dopune Statuta i drugih akata mogu dati:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor,
 3. Predsjednik,
 4. Punopravne članice STSIŽ.

Tumačenje Statuta ili drugog akta daje tijelo koje ga je donijelo.

 

PRESTANAK RADA UDRUGE I LIKVIDATOR

 

Članak 54.

 

STSIŽ prestaje s djelovanjem u slučajevima propisanim Zakonom.

STSIŽ prestaje s radom ako broj udruga članica STSIŽ bude manji od tri (3).

STSIŽ prestaje s radom ako to odluči Skupština STSIŽ dvotrećinskom (2/3) većinom od ukupnog broja predstavnika članica STSIŽ.

U slučaju da se Skupština STSIŽ ne može sastati, odluku o prestanku rada STSIŽ donosi Izvršni odbor STSIŽ uz uvjet iz stavka 2. ovog Članka.

 

Članak 55.

 

U slučaju prestanka djelovanja STSIŽ i likvidacije, preostala imovina STSIŽ prelazi u vlasništvo udruge koja će nastaviti s organiziranjem stolnog tenisa na području Istarske županije.

Skupština STSIŽ će sukladno odredbama ovog Statuta donijeti odluku o pravnom slijedniku STSIŽ.

U slučaju da na području Istarske županije nema udruge iz stavka 1. ovog Članka, imovinu STSIŽ će preuzeti Sportska zajednica Istarske županije.

 

Članak 56.

 

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština STSIŽ i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa STSIŽ u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje STSIŽ do okončanja postupka likvidacije i brisanja STSIŽ iz Registra udruga.

Izbor i opoziv likvidatora vrši se po istom postupku kao i izbor i opoziv članova tijela Kluba.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 57.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar pri nadležnom tijelu državne uprave.

 

Članak 58.

 

Utvrđuje se da je ovaj Statut usvojen na Skupštini Stolnoteniskog saveza Istarske županije održanoj dana 28. rujna 2015. godine u Puli te istim danom stavlja se izvan snage Statut usvojen 12. veljače 2014. godine u Poreču.

 

 

U Puli, 28. rujna 2015.

 

 

Predsjednik STSIŽ

Darko Šplajt

 

 

 

 

Odgovori

Top